Zawiadomienie

Zarząd GKS „JODŁA” Jedlnia-Letnisko na podstawie paragrafu 22 statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków klubu na dzień 09 stycznia 2016  (sobota) na godzinę 17:00  w pierwszym terminie i na godzinę 17:30 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Gminno-Parafialnym Domu Kultury „Przystań” (sala górna) w Jedlni-Letnisko, ul. Wojciechowskiego 12.

Przypominamy: składkę członkowską w wysokości 30 zł można opłacić u Grzegorza Seledeca bądź bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

Wszystkich członków klubu serdecznie zapraszamy.
Zarząd GKS „JODŁA”

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Gminnego Klubu Sportowego „JODŁA” Jedlnia-Letnisko

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad oraz ich zatwierdzenie.
 5. Wybór komisji:
  1. mandatowo-skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania i głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 10. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 12. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
 13. Wystąpienie nowego Prezesa Klubu.
 14. Zamknięcie obrad.