Zawiadomienie

Zarząd GKS „JODŁA” Jedlnia-Letnisko na podstawie paragrafu 22 statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze członków klubu na dzień 14 stycznia 2017 roku (sobota) na godzinę 17:00  w pierwszym terminie i na godzinę 17:30 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w Gminno-Parafialnym Domu Kultury PRZYSTAŃ (sala górna), ul. Wojciechowskiego 12.

Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków klubu:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej celem stwierdzenia ważności zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Klubu.

Przypominamy: składkę członkowską można opłacić u Grzegorza Seledeca bądź bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Wszystkich członków klubu serdecznie zapraszamy.

Zarząd GKS „JODŁA”